Teenused

Asjaajamine ja täitemenetlus

• Täitedokumentide analüüs, hinnang sissenõudmise perspektiivikusele
• Täitmisavalduse koostamine ja esitamine
• Täitemenetlusosalise (sissenõudja, võlgniku või muu õigust omava isiku) esindamine täitemenetluses
• Osalemine kohtutäituri ameti- või täitetoimingu juures (vara arestimine, väljatõstmine jm)
• Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine (kaebuse koostamine kohtutäituri tegevuse peale, kohtutäituri otsuse vaidlustamine kohtus)
• Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise või vara aresti alt vabastamise hagi koostamine
• Kohtutäituri tegevusest tuleneva vastutusega seonduv
• Esindamine enampakkumistel või vara müümisel muul viisil
• Enampakkumise kehtetuks tunnistamise hagi esitamine
• Väärteo- ja kriminaalmenetluses kohaldatud rahatrahvide ja muude rahaliste sissenõuete täitmine, nõuete aegumine

Elamuõigus

• Üürilepingute koostamine
• Üürivaidluste lahendamine Üürikomisjonis ja kohtus
• Üürilepingutega seotud kirjavahetuse koostamine (ülesütlemise avalduse koostamine jm)
• Korteriühistu dokumentide koostamine
• Üüri- ja korteriomanike võlgade kohtuväline ja kohtulik nõudmine (sh maksekäsu kiirmenetluses)

Lepinguprojektide koostamine

• Laenu- ja krediidilepingud
• Müügi-, vahetus-, ja kinkelepingud
• Üüri- ja rendilepingud
• Töölepingud
• Käsundus- ja muud teenuseosutamiselepingud
• Nõude loovutamise ning kohustuste ülevõtmise lepingud
• Kinnis- ja vallasvaratehingud
• Kompromisslepingud
• Aitame ette valmistada ka erinevaid notariaalselt sõlmitavaid lepinguid

Lepingueelne ning -järgne analüüs

• Aitame kaasa lepingueelsetele läbirääkimistele ning teostame lepingute analüüsi enne nende allkirjastamist
• Anname nõu, millise lepingu koostamine erinevates situatsioonides oleks just teile kõige mõistlikum
• Lisaks aitame teid lepingujärgsete õiguste ning kohustuste mõistmisel, andes sealjuures nõu kuidas erinevaid olukordi lahendada
• Nõustamine soses abielu sõlmimise, lahutamise ning abieluvaraliste suhetega
• Ülalpidamiskohustused
• Maksekäsukiirmenetluse avalduse esitamine elatise nõudes
• Elatise suurendamine, vähendamine
• Elatisabi taotlemine
• Hooldusõigus (ühine hooldusõigus, hooldusõiguse piiramine, äravõtmine)
• Varahooldus

Pärimisõigus

• Testamendi koostamine, nõustamine
• Pärimistoimingute teostamine
• Pärandi vastuvõtmine, loobumine
• Pärandvara inventuur
• Pärandvara jagamine kaaspärijate vahel
• Pärandvara säilimise tagamine (pärandi hoid)

Tööõigus

• Töötajate- ja tööandjate nõustamine
• Töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamine (sh ametijuhendid, ohutusjuhendid, lepingud, riskianalüüs)
• Läbirääkimistele kaasaaitamine, vajadusel nendes osalemine
• Töövaidluskomisjoni avalduse, vastuse koostamine ning esindamine
• Töökorraldusreeglite koostamine

Äriühingu tegevuse korraldamine ja esindus

• Äriühingu (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühistu) asutamise korraldamine nii ettevõtjaportaali kui ka notari kaudu, selleks dokumentide koostamine ja nõustamine
• Mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamine
• Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine
• Likvideerimine
• Muudatused äriregistris ja mittetulundusühingute registris

Klientide esindamine

• Tsiviilkohtumenetluses (hagimenetlus ning hagita menetlus)
• Tsiviilasjade kohtulik lahendamine (hagide, vastuhagide, avalduste ja vastuväidete koostamine, sh. kliendi esindamine kohtumenetlusest täitemenetluseni)
• Kohtueelses menetluses ning kohtulikes kompromissläbirääkimistes
• Nõustame kliente erinevates pankrotiõiguslikes küsimustes – aitame läbi viia pankrotimenetlust, esindame võlgnike või võlausaldajate huve
• Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine välisriigis